CADデータ

標準タイプ ユニバーサルジョイント

精密タイプS型

S-06dxf S-08dxf S-10dxf S-12dxf
S-14dxf S-16dxf S-18dxf S-20dxf
S-22dxf S-25dxf S-30dxf S-35dxf
S-40dxf S-45dxf S-50dxf S-60dxf

精密タイプD型

D-06dxf D-08dxf D-10dxf D-12dxf
D-14dxf D-16dxf D-18dxf D-20dxf
D-22dxf D-25dxf D-30dxf D-35dxf
D-40dxf D-45dxf D-50dxf D-60dxf

精密タイプH型

H-06dxf H-08dxf H-10dxf H-12dxf
H-16dxf H-20dxf H-25dxf H-30dxf

強力タイプB型

B-06dxf B-08dxf B-10dxf B-12dxf
B-14dxf B-16dxf B-18dxf B-20dxf
B-22dxf B-25dxf B-30dxf B-35dxf
B-40dxf B-45dxf B-50dxf B-60dxf

強力タイプBD型

BD-06dxf BD-08dxf BD-10dxf BD-12dxf
BD-14dxf BD-16dxf BD-18dxf BD-20dxf
BD-22dxf BD-25dxf BD-30dxf BD-35dxf
BD-40dxf BD-45dxf BD-50dxf BD-60dxf

耐摩タイプHJ型

HJ-06dxf HJ-08dxf HJ-10dxf HJ-12dxf
HJ-14dxf HJ-16dxf HJ-18dxf HJ-20dxf
HJ-22dxf HJ-25dxf HJ-30dxf  

耐摩タイプHJD型

HJD-06dxf HJD-08dxf HJD-10dxf HJD-12dxf
HJD-14dxf HJD-16dxf HJD-18dxf HJD-20dxf
HJD-22dxf HJD-25dxf HJD-30dxf  

ベアリングタイプK型

K-10dxf K-12dxf K-16dxf K-20dxf
K-25dxf K-30dxf    

ベアリングタイプKD型

KD-10dxf KD-12dxf KD-16dxf KD-20dxf
KD-25dxf KD-30dxf    

耐蝕タイプHS型

HS-06dxf HS-08dxf HS-10dxf HS-12dxf
HS-14dxf HS-16dxf HS-20dxf HS-25dxf

耐蝕タイプBS型

BS-30dxf BS-40dxf BS-50dxf BS-60dxf

耐蝕タイプHSS型

HSS-06dxf HSS-08dxf HSS-10dxf HSS-12dxf

耐蝕タイプHSD型

HSD-06dxf HSD-08dxf HSD-10dxf HSD-12dxf
HSD-14dxf HSD-16dxf HSD-20dxf HSD-25dxf

耐蝕タイプBSD型

BSD-30dxf      

耐蝕タイプMS型

MS-2.0dxf MS-2.5dxf MS-3.0dxf MS-3.5dxf
MS-4.0dxf MS-4.5dxf MS-5.0dxf MS-5.5dxf

耐蝕タイプMSS型

MSS-2.0dxf MSS-2.5dxf MSS-3.0dxf MSS-3.5dxf
MSS-4.0dxf MSS-4.5dxf MSS-5.0dxf MSS-5.5dxf

非磁耐蝕タイプBR型

BR-06dxf BR-08dxf BR-10dxf BR-12dxf
BR-14dxf BR-16dxf BR-20dxf BR-22dxf
BR-25dxf      

ホビータイプR型

R-3dxf R-4dxf R-5dxf R-6dxf
R-8dxf R-10dxf    

ジョインスライドGXSA

GXSA-06dxf GXSA-08dxf GXSA-10dxf GXSA-12dxf
GXSA-14dxf GXSA-16dxf GXSA-18dxf GXSA-20dxf
GXSA-22dxf GXSA-25dxf GXSA-30dxf  

ジョインスライドGXSO

GXSO-06dxf GXSO-08dxf GXSO-10dxf GXSO-12dxf
GXSO-14dxf GXSO-16dxf GXSO-18dxf GXSO-20dxf
GXSO-22dxf GXSO-25dxf GXSO-30dxf  

ジョインスライドSPSA

SPSA-05dxf SPSA-06dxf SPSA-08dxf SPSA-10dxf
SPSA-12dxf SPSA-14dxf SPSA-16dxf SPSA-18dxf
SPSA-20dxf SPSA-22dxf SPSA-25dxf SPSA-30dxf

ジョインスライドSPSO

SPSO-05dxf SPSO-06dxf SPSO-08dxf SPSO-10dxf
SPSO-12dxf SPSO-14dxf SPSO-16dxf SPSO-18dxf
SPSO-20dxf SPSO-22dxf SPSO-25dxf SPSO-30dxf

ジョインスライドSPSAS

SPSAS-06dxf SPSAS-08dxf SPSAS-10dxf SPSAS-12dxf
SPSAS-16dxf SPSAS-20dxf    

ジョインスライドSPSOS

SPSOS-06dxf SPSOS-08dxf SPSOS-10dxf SPSOS-12dxf
SPSOS-16dxf SPSOS-20dxf